Algemene voorwaarden V1

Webshop Beeldenpark De Havixhorst 18-08-2021

Algemene Voorwaarden Webshop Beeldenpark De Havixhorst Versie: augustus 2021

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de de stichting
Artikel 3 – Doelstelling en toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering Webshop
Artikel 12 – Bestelling Webshop
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Vindplaats en wijzing voorwaarden
Artikel 17 – Persoonsgegevens
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Intellectuele eigendom en copyright

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de de stichting;
 • dag: kalenderdag;
 • duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);
 • Webshop: de Webshop van Beeldenpark De Havixhorst op internet;
 • de stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 • overeenkomst: hetgeen tussen consument en de stichting overeengekomen is en hetgeen verstaan dient te worden onder ‘overeenkomst op afstand’;
 • overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de stichting georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; partijen: de consument en de stichting;
 • producten: de roerende zaken en diensten die voor verkoop worden aangeboden op de Webshop en waarover een overeenkomst op afstand gesloten kan worden;
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • voorwaarden: de ‘Algemene Voorwaarden Webshop Beeldenpark De Havixhorst’;
 • Webshop: de Webshop van Beeldenpark De Havixhorst die kan worden geraadpleegd via de website; website: https://www.beeldenparkdehavixhorst.nl/webshop/

Artikel 2 – Identiteit van de stichting
Onder de in artikel 1 van deze voorwaarden bedoelde stichting wordt begrepen:

Naam de stichting: Stichting Beeldenpark De Havixhorst
handelend onder de naam/namen: Stichting Beeldenpark De Havixhorst
Vestigings- & bezoekadres: Schiphorsterweg 34-36 te De Schiphorst
Telefoonnummer: 0522- 441 487
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@beeldenparkdehavixhorst.nl
KvK-nummer: 04082404
BTW-identificatienummer: nvt

Artikel 3 – Doelstelling en toepasselijkheid
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen van de Webshop. Deze voorwaarden zijn tevens op alle andere rechtsbetrekkingen tussen de Webshop en consument van toepassing die verband houden met de koop van producten en diensten in de Webshop.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de stichting zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5 De toepasselijkheid van enige voorwaarden van consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.6 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op producten van derden die in de Webshop getoond worden, waarbij consument wordt doorgeleid naar de website van die derden om het product in de Webshop van die derden te bestellen.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een ter illustratie van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de stichting de prijs garandeert;
f. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
g. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
h. de voorwaarden waaraan de stichting zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4.4 Hoewel de inhoud van de Webshop door de stichting met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kan de stichting garandeert de stichting niet dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en informatie op de Webshop zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 De stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

5.4 De stichting kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De stichting zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de stichting waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de stichting deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Voor het meesturen van de informatie bedoeld onder artikel 5.5 sub a – c van deze voorwaarden is een verwijzing naar deze voorwaarden voldoende.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten via de Webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, het product op de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

6.3 Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient consument binnen de bedenktermijn contact op te nemen met de Webshop waarbij consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aangeeft de overeenkomst te ontbinden op grond van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden. Dit kan door contact op te nemen met de Webshop middels de contactgegevens in artikel 2 van deze voorwaarden. De Webshop bevestigt de ontvangst van de verklaring.

6.4 Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zendt hij onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in artikel 6.3 genoemde verklaring de door hem ontvangen producten terug naar de Webshop. De producten dienen door consument te worden teruggestuurd conform de instructies van de Webshop, in originele staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De (verzend)kosten voor deze retourzending komen voor rekening van consument.

6.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij consument.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 De Webshop vergoedt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de producten in een staat conform de in artikel 6.4 genoemde instructies, alle van consument ontvangen betalingen, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door consument is gebruikt.

7.3 Indien slechts een deel van de bestelling wordt herroepen, worden de verzendkosten niet vergoed.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 De stichting kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de stichting dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de stichting tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de stichting geen invloed heeft;
d. voor losse kranten en tijdschriften;

Artikel 9 – De prijs
9.1 Alle in de Webshop en de Webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere belastingen of heffingen maar exclusief leveringskosten (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

9.2 De verzendkosten voor verzending van producten uit de Webshop kunnen worden geraadpleegd via de website en worden tijdens het bestelproces in de Webshop getoond.

9.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.4 In afwijking van het vorige lid kan de stichting producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de stichting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.5 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.6 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de stichting dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
10.1 De stichting staat er, voor zover dit redelijkerwijs van de stichting kan worden verwacht, voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door de stichting, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de stichting kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering Webshop
11.1 De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de stichting kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal de stichting geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of een andere leveringstermijn op de website is aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 (werk)dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de stichting het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de stichting tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.6 Het eigendom van de geleverde producten gaat over op het moment dat consument het bedrag (of andere tegenprestatie) dat consument verschuldigd is aan de Webshop, heeft voldaan.

Artikel 12 – Bestelling Webshop
12.1 Alle bestellingen van producten via de Webshop zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die producten.

12.2 Een door consument gedane bestelling in de Webshop geldt als een aanbod van consument aan de stichting om de producten te kopen die in de bestelling staan vermeld. Een koopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door de stichting. Nadat consument een bestelling heeft geplaatst, ontvangt consument een bevestigingsemail van de stichting. Deze bevestigingsemail kwalificeert als de aanvaarding van het aanbod van consument.

12.3 De stichting is gerechtigd om bestellingen vooraf te verifiëren en/of te weigeren, zonder dat enige aansprakelijkheid jegens consument ontstaat, waaronder, maar niet beperkt tot, in het geval een product (tijdelijk) niet beschikbaar is of de stichting geen autorisatie voor de betaling kan krijgen. Indien een (deel van een) bestelling niet wordt aanvaard, stelt de stichting consument hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

12.4 Aan de bestelling via de Webshop kunnen nadere betalings-, bestel- en leveringsvoorwaarden worden gesteld.

Artikel 13 – Betaling
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen ná het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden.

13.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.

13.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.4 Betaling in de Webshop kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven op de website en tijdens het bestelproces. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Stichting Beeldenpark De Havixhorst.

Artikel 14 – Klachtenregeling
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stichting, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen de stichting en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen consument en de stichting voortvloeien, worden ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument, mits de consument zijn woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. In andere gevallen worden alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen consument en de stichting voortvloeien ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website op verzoek kunnen deze voorwaarden ook ter inzage worden bekeken bij Beeldenpark De Havixhorst.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de stichting.

16.3 De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 17 Persoonsgegevens
De stichting verwerkt de persoonsgegevens van consument in overeenstemming met het Privacy beleid van Beeldenpark De Havixhorst.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendom en copyright
19.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot (reclame)uitingen van www.beeldenparkdehavixhorst.nl, berusten bij Webshop Beeldenpark De Havixhorst.

19.2 De informatie beschikbaar op www.beeldenparkdehavixhorst.nl/webshop mag enkel gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd worden in aangepaste vorm voor informatie doeleinden, en enkel na het verkrijgen van de geschreven en uitdrukkelijke toestemming van Webshop Beeldenpark De Havixhorst.

19.3 Ongeautoriseerd gebruik van de naam Webshop Beeldenpark De Havixhorst, en van alle beelden, logos en grafische vormgeving en Trademarks of het ongeautoriseerde kopiëren van inhoud van deze Webshop zonder toestemming van Webshop Beeldenpark De Havixhorst, is in overtreding van Nederlandse en internationale copyright wetten.

19.4 Een klant en (overige) gebruikers van de Webshop erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Webshop anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Webshop.

19.5 Webshop Beeldenpark De Havixhorst draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op www.beeldenparkdehavixhorst.nl/webshop die door derden zijn uitgegeven.